Regulamin konkursu z Bee.pl (25.01.2020 r.)

Regulamin promocji prowadzonej przez spółkę pod firmą
Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Białymstoku

1. Organizatorem promocji - zwanej dalej ,,konkursem” - jest Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; ul. Kolejowa 12E;
15-701 Białystok; NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, KRS 0000569207, zwana dalej ,,Spółką”.
2. Czas trwania i miejsce konkursu - od dnia 25.01.2020r. do dnia 8.02.2020r.(włącznie), na stronie https://www.czarnawisienka.pl/ ,profilu facebook o nazwie: @czarnawisienka oraz profilu Instagram o nazwie: @czarna.wisienka
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 11.02.2020r. w biurze Spółki przy ul. G.W.Andersa 40a w Białymstoku.
4. Spółka przeznacza na nagrodę w konkursie ruchomości o wartości nie większej niż 699zł. (brutto), tj.: Robot kuchenny marki Kenwood model KM280, której sponsorem jest firma Intenson Europe Sp. z o.o.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy – łącznie: a) odtworzyć, lub przygotować wariacię na temat przepisu zaprezentowanego we wpisie konkursowym, b) opublikować zdjęcie potrawy z przepisu pod udostępnionym postem konkursowym na portalu facebook, bądź na portalu Instagram oznaczająć je #beeczarnawisienka, @czarna.wisienka oraz @sklepbee, c) wyrazić zgodę na udział w konkursie na zasadach tego Regulaminu.
6. W konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy Internetu, korzystający ze strony Spółki na platformie Facebook.
7. Spośród osób, które dokonały działań, o których mowa w pkt. 5, Wysoka Komisja, składająca się z trzech Komisarzy wskazanych przez Spółkę, dokona wyboru jednego zwycięzcy, którzy otrzyma jedną nagrodę opisaną w pkt. 4.
8. Wysoka Komisja sporządzi z rozstrzygnięcia konkursu protokół, podając w nim, w szczególności, zwycięzcę zdefiniowanego imieniem i nazwiskiem z opisem nagrody.
9. Spółka skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu, wyłonionym przez Wysoką Komisję, za pośrednictwe portalu, na którym zostało opublikowanie zwycięskie zgłoszenie i wyśle do niego nagrodę przesyłką kurierską do dnia 13.02.2020r. na podany przez niego adres na terenie kraju.
10. Przyznana nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich równowartość w pieniądzu.
11. Wykonując czynności z pkt. 5 uczestnik dobrowolne akceptuje ten Regulamin w całości, i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
12. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze Spółki pod adresem ul.G.W.Andersa 40a w Białymstoku.
13. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż do dnia 15.02.2020r. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: marta.galicka@glosel.pl Rozpatrywanie reklamacji trwa 3 dni robocze, włączając w to zawiadomienie e-mailowe do zgłaszającego o wyniku reklamacji. Zawiadomienie o
sposobie rozstrzygnięcia reklamacji będzie wysłane zgłaszającemu na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.
14. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Spółka. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
15. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
16. Jeżeli na zdjęciu, które zgłosi uczestnik konkursu, będzie znajdował się wizerunek jego lub innych osób, uczestnik konkursu oświadcza, iż dobrowolnie i świadomie wyraża Spółce zgodę na wykorzystanie tego wizerunku utrwalonego w celu reklamy i
promocji działalności Spółki, tj. przeprowadzenia przedmiotowego konkursu.
17. Uczestnik konkursu wyraża Spółce zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszonego w konkursie utworu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii (jeżeli będzie takowa) i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z działalnością Spółki;
e) zamieszenie na stronie Spółki na portalu facebook o nazwie: …, tj. uczynienie tego wizerunku dostępnego każdej osobie, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z powyższej strony internetowej na portalu facebook. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż powyższej zgody udziela na czas nieokreślony, oraz może skutecznie składać powyższe oświadczenia
za siebie i inne osoby ewentualnie widoczne na zdjęciu. Uczestnik oświadcza, iż zamieszczone zdjęcie wykonał dobrowolnie, w celu udziału w Konkursie i uzyskania nagrody, nie w celu komercyjnym, a Spółka nie zamawiała u niego żadnych zdjęć.
18. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19. Uczestnik konkursu oświadcza, iż:
a) został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych innych
osób, które udostępnił Spółce w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,
b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu konkursu, oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego,
c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.
20. Administratorem danych osobowych jest Spółka, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
21. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym uczestnik bierze udział.
22. Odbiorcą danych osobowych jest Spółka oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, tj. w szczególności - w zależności od okoliczności - organy podatkowe i inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi
Spółka, jej pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.
23. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Spółki i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań
majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).
24. Uczestnik konkursu ma prawo:
a) żądania od Spółki: dostępu do danych osobowych jego dotyczących, których dane przekazał Spółce; ich sprostowania; usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
25. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem wykonywania przedmiotu Konkursu. Uczestnik
konkursu jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestnictwa w konkursie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Czarna Wisienka , Blogger